Związek Banków Polskich jest organizacją samorządową, które zrzesza banki w Polsce. Organizacja ta ma na celu tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju sektora bankowego, wspieranie przez banki wzrostu gospodarczego Polski oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych, a także wzmacnianie roli polskich banków. Członkostwo w ZBP jest dobrowolne i należy do niego 106 banków, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, działających na terenie Polski.

Zadaniami ZBP są:

  1. Tworzenie dobrych warunków organizacyjnych i prawnych dla rozwoju sektora bankowego w Polsce poprzez działanie z organami Państwa.
  2. Organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego oraz infrastruktury międzybankowej.
  3. Działania na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy.