Stopa procentowa to dokładniej koszt lub cena jaka przysługuje posiadaczowi kapitału za udostępnienie go innym podmiotom na określony czas. Koszt taki wyraża się jako procent od pożyczonej sumy, a mierzy się go w ujęciu rocznym.

Mówiąc prościej stopa procentowa jest ceną, jaką np. kredytobiorca musi zapłacić kredytodawcy za udostępnienie kapitału.

Oczywiście mówiąc o stopach procentowych można mieć na myśli wiele różnych cen:

  • stopy procentowe NBP – należą do nich stopa referencyjna, lombardowa, depozytowa;
  • stopy rynkowe, czyli stopy kredytów międzybankowych, według których ustalane są oprocentowania kredytów np. WIBOR.