Całkowity koszt kredytu to wszystkie koszty, jakie musi ponieść osoba zaciągająca zobowiązanie. Mając na uwadze np. kredyt konsumencki, do jego całkowitych kosztów będą należeć:

  • odsetki,
  • opłaty – przygotowawcza, wstępna, manipulacyjne i administracyjne, koszty związane z zabezpieczeniem kredytu oraz koszty sprawdzenia zdolności kredytowej,
  • prowizje (np. prowizja za udzielenie kredytu).

Ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że kwota wszystkich opłat nie może przekraczać 5% kwoty udzielonego kredytu.